مثل درخت در شب باران

Sunday, May 13, 2007

راز حقیقت


زمستان سرد و بی روح

شلاق می زند بر ذهن مان

و

دل ها ، خسته از بیداد زمان

،محبوس در قفس سینه مان

،تابوتی ست مرگ

.در حکم بسترش بر قامت زندگی

سنگین بر دوش می کشیم

و

،سخت گام می نهیم بر راه سنگلاخ حقیقت

.شاید که دریچه ای به روی مان گشوده شود

!اما افسوس

که حقیقت را بر دوش داریم

و

!خود از آن بی خبر
«عكس توسط خودم »