مثل درخت در شب باران

Thursday, April 07, 2005


،در رنجي که ما مي‌بريم
،درد نه تنها در زخم‌هايمان
.که در اعماق قلب طبيعت نيز حضور دارد

در تغيير هر فصل، کوه‌ها، درختان و رودها ظاهري دگرگونه مي‌يابند؛
.همان‌گونه که انسان در گذر عمر، با تجربيات و احساساتش تحول مي‌يابد

در دل هر زمستان، تپشي از بهار و
.در پوشش سياه شب، لبخندي از طلوع نمايان است

«جبران خليل جبران»