مثل درخت در شب باران

Tuesday, June 27, 2006


معصومیتم را سر کدام چهار راه گم کرده ام؟
زیر کدام نگاه هرزه؟
درسایش مداوم کدام ساق؟
کدام پیچ در گردش پیچ در پیچش نگاهم را از من گرفت؟
کدام قطار؟
کدام سیب نیم خورده؟
انگار میان عاشق شدن هایم جا گذاشتمش
!که این طور بی خیال می گذرم و می گذراندم سال به سال