مثل درخت در شب باران

Saturday, July 29, 2006

شيزوفرني تنهامن شيزوفرني
تنهاهستم
واحساس مي كنم
كه هركس ازراه مي رسد
ازمن سوء استفاده مي كند
وهركه خيال مي كنم
تاكنون بااوبوده ام
ازمن سوء استفاده مي كند
آن صداها
آن صداها درسرمن
هرگزسكوت نمي كنند
آنها
آنها
.پرهياهووجنجال اند
من شيزوفرني
تنهاهستم
ودوستان نزديكم
ملكه ولردها
آنها
آن صداها
هرگزسكوت نمي كنند

و من شيزوفرني تنهاهستم
كه هرشب
مي خواهم خودكشي كنم
من همه راه هارارفته ام
وآنها
.آنهاپرازهياهووجنجال اند
.....وآن صداها
من شيزوفرني تنها هستم

Wednesday, July 12, 2006My candle burns at both ends;
It will not last the night;
But ah, my foes, and oh, myfriends
It gives a lovely light

�Edna St. Vincent Millay, A Few Figs form Thistles, 1920