مثل درخت در شب باران

Monday, November 21, 2005

هويت نيمه سوخته

به راستی نسل آریا چه شد ؟ آیا ما از همان نسل هستیم یا یورش بیگانگان فرهنگ و هویت و تاریخ ما را ربود ؟
کجاست زرتشت بزرگ که خرد و انسانیت و یکتا پرستی را در ایران زمین بنیان نهاد ؟
کجاست کورش کبیر که پایه های بشر دوستی و دموکراسی را در جهان بنیان نهاد ؟
کجاست داریوش کبیر شاهنشاه بزرگ که آسیا را به لرزه در آورد ؟
کجاست خشایارشاه بزرگ فاتح سرزمینهای یونان که بر دریا ها شلاق زد و تا نیمی از اروپا پیش رفت ؟
کجاست آریوبرزن سردار بزرگ ایران که تا آخرین لحظه در برابر ارتش اسکندر ایستادگی کرد ؟
کجاست کاوه آهنگر که دودمان ضحاک تازی را در هم کوبید و فریدون را بر تخت شاهی ایران نشاند ؟
کجاست بابک خرمدین که 22 سال بی وقفه در برابر تجاوز تازیان به ایران مقاومت کرد و در نهایت بدست ضحاکان تازی تکه تکه شد ؟
کجاست آرش کمانگیر که در راه حفظ کیان ایران زمین جان سپرد ؟
کجاست فردوسی بزرگ که تمام عمر خود را با نوشتن 60 هزار بیت در باره ایران - صرف حفظ فرهنگ و تاریخ آن در برابر یورش تازیان کرد ؟
کجاست خیام فیلسوف که قوانین و احکام بادیه نشینان تازی را بیهوده و کودکانه خواند ؟
کجاست نوشیروان دادگر - پادشاهی که 1500 سال پیش عدالت و دادگستری را با بنا نهادن قوانین حکومتی خود به اوج رساند ؟
کجاست رستم فرخزاد که تا آخرین لحظه در نبرد قادسیه در برابر تازیان ایستاد و از خاک پاک ایران زمین دفاع کرد و در نهایت کشته شد ؟
کجاست نادر لشگر شکن ؟
...و هزاران کجاهای دیگر با اشک و بغض

Friday, November 11, 2005

در شب کوچک من ، افسوس
باد با برگ درختان ميعادی دارد
درشب کوچک من دلهره ْ ويرانی است

گوش کن ، وزش ظلمت را می شنوی ؟
من غريبانه به اين خوشبختی می نگرم
من به نوميدی خود معتادم
گوش کن، وزش ظلمت را می شنوی ؟