مثل درخت در شب باران

Monday, April 02, 2007

کمي اين طرف تر
گول ظاهرش را نخور
به تلنگری فرو می ریزد
!!!درون آشفته و و یران شده اش را ندیده ای
درخت پر از برگهای سبز بود
اما با بادی شکست و افتاد
تنه اش از درون پوسیده بود
و تو آن را نمی دیدی
اگر به تنه اش دست می کشیدی
و لحظه ای در کنارش درنگ می کردی
!شاید که می فهمیدی