مثل درخت در شب باران

Saturday, October 22, 2005

دلدادگي و پاييز

به نام خدا

نامه ای نوشتم برای پاييز

پاييِز دلدادگی ام را باران

نوا کرد

اشک شدم

اما به تصوير تمام دوست داشتن ها

پايان را

هدف دانستم

شايد

عشقی به تبسم

دلدادگی