مثل درخت در شب باران

Friday, September 15, 2006

قطعه‌ای برای پايان


همانطور که می‌گويند

پرونده بسته شد

و قايق عشق

بر صخره زندگی روزمره شکست

با زندگی بی‌حساب شدم

بی‌جهت

دردها را

فاجعه‌ها را

دوره نکنيد

و يا آزارها را.

از ولاديمير ماياکوفسکی

(عكس توسط خودم)

1 comment(s):

. ... بسیار زیبا و تکان دهنده

By Anonymous farzaneh, at 10:40 AM  

Post a comment

<< Home